Facebook

3 ОУ Гоце Делчев

Трето основно училище в град Петрич


 
     

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

2. Подаване на заявление в училище - 

 

На място в училищата, определени да приемат документи за участие в класирането, се подават заявления единствено за училищата от област Благоевград.

Подаване на заявления за прием след 7 клас - Трети етап. Заявления се подават само за свободните места по приема.

График за подаване на заявления за прием след 7 клас:

Трети етап:

26.07.2022г. - 08:00 до 18:00 часа

27.07.2022г. - 08:00 до 18:00 часа

 

 

 Разпределение по паралелки на децата за първи клас за учебната 2022/2023 година.

 1 "А" клас - тук

 

 1 "Б" клас - тук

 

 1 "В" клас - тук

 

 

 

  

          

Н А Р Е Ж Д А М

  1. I. Спазването на следния ГРАФИК на учебните часове при провеждане на дистанционно обучение в платформата “Teams” и ел. дневник „Школо“ и след регистрация на електронните профили на всички ученици и учители в домейна на МОН edu.mon.bg, както и платформата, която е интегрирана към тях, както следва: График на часовете в ОРЕС.

                                              Начален етап                                                                                       Прогимназиален етап

                                           1 час - 8:30 - 8:50                                                                                          1час - 8:00 - 8:30                                  

                                           2 час - 9:10- 9:30                                                                                           2 час - 8:50 - 9:20               

                                           3 час - 10:00 - 10:20                                                                                      3 час - 9:50 - 10:20

                                           4 час - 10:40 - 11:00                                                                                       4 час - 10:40 - 11:10

                                           5 час - 11:20 - 11:40                                                                                       5 час - 11:30 - 12:00

                                           6 час - 12:00 - 12:20                                                                                       6 час - 12:20 - 12:50

                                                                                                                                                               7 час - 13:10 - 13:40

                                      

 

ГЦОУД Разписание на часовете

                  13:00 - 13:40 - Организиран отдих и спорт

14:00 - 14:40 - Самоподготовка

                                                                                   15:00 - 15:40 - Занимания по интереси

 

 

  1. Дистанционните часове и консултациите следват учебната ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК.

 

 

По повод Световните дни на младежката активност 23-25 април 2021г., в Трето основно училище "Гоце Делчев" се проведоха различни инициативи свързани с тези дни.
Идеята на тези дни е да вдъхнови и активира младите хора да подобрят света, в който живеем. Целта е популяризираме младежките инициативи, като ефективен начин за формиране на активни млади хора и хармонични общества.
Ето и презентацията изготвена от ОбСНВ Благоевград на които предоставихме материали по повод тези дни.
Благодарим на всички учители и ученици!!!

                                                                   

 

МЕРКИ

за работа в Трето основно училище „Гоце Делчев” през учебната 2021/2022 г.в условията на  COVID-19

Присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в дневна форма в училище „ Гоце Делчев”.

I Общи(задължителни)мерки и правила-те включват предимно здравни протоколи и организационни правила.Училищата решават до каква степен да приложат стратегията:

        1.Спазване на общите здравни мерки(според изискванията на МЗ).

       2.Носене на лични предпазни средства (маски и шлемове).

  1.  Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
  2. Засилена лична хигиена.

      5.Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ”Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес”.

      6.Създаване на вътрешно училищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.

      7.Максимално ограничаване на контактите между учениците от различни паралелки.

II Препоръчителни мерки-прилагат се доколкото и където е възможно.

            1.Начало на учебните занятия по стъпаловиден график.

            2.Обособяване на 3 входа при влизане в училище:

         3.Оборудване със специални бактерицидни лампи за пречистване на въздуха и създаване на график за ползването им(30 мин.времетраене от 6-6:30ч.-отговаря помощният персонал).

           4.График на учебните часове:

 

5.График за дезинфекция-отговорник-медицинското лице.:

-2 пъти-преди началото и края на учебните занятия(в случай на заболял - до 5 пъти на ден)

-дезинфекция на стаите/коридорите,WC,под,кранове,всички повърхности в стаите.

6.Тоалетни-наличие на  постоянно топла течаща вода,сапун,дезинфектант и подсушител за ръце:

Организация за посещение в тоалетните:

-на I ет.смесено посещение

-лепенки с надпис за посещение на не повече деца,отколкото са бр.на тоалетните.

7.Коридори-ленти,разделящи посоките на движение(вход/изход)

8.Хранене в стола:

-осъществява се по вече установен график-стъпаловиден за отделните класове от целодневна организация.

-дезинфекция преди и след хранене(отговорник Медицинско лице).

9.Информационни табла(показващи  на видни места по коридорите и в класните стаи),информиращи учениците за правилна хигиена,физическа дистанция , носене на маски и т.н.

10.Провеждане на часове на открито(стадиона,музея,планината,паркове…)

III Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училище.

1.Обособяване на място за деца с видими симптоми – медицинският кабинет.

2.Създаване на организация в училище за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние(медицинско лице и дежурни учители).

III Възпитателни мерки:

1.Периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 мин. (в началото на учебната година и в час на класа).

2.Напомняне на децата да докосват по-малко предмети,както и да не споделят храни и напитки.

3.Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

4.Поставяне на видно място-коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали(плакати)за правилна хигиена на ръцете,спазване на физическа дистанция,носене на маски(в общите помещения).