Facebook

3 ОУ Гоце Делчев

Трето основно училище в град Петрич


 
     

ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

По повод Световните дни на младежката активност 23-25 април 2021г., в Трето основно училище "Гоце Делчев" се проведоха различни инициативи свързани с тези дни.
Идеята на тези дни е да вдъхнови и активира младите хора да подобрят света, в който живеем. Целта е популяризираме младежките инициативи, като ефективен начин за формиране на активни млади хора и хармонични общества.
Ето и презентацията изготвена от ОбСНВ Благоевград на които предоставихме материали по повод тези дни.
Благодарим на всички учители и ученици!!!

  

          

 

 

 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М

  1. I. Спазването на следния ГРАФИК на учебните часове при провеждане на дистанционно обучение в платформата “Teams” и ел. дневник „Школо“ и след регистрация на електронните профили на всички ученици и учители в домейна на МОН edu.mon.bg, както и платформата, която е интегрирана към тях, както следва:

                                                                                          Начален етап: 4 клас

                                                                                              1 час – 9:00 –  9:20

                                                                                              2 час – 9:40 –  10:00                 

                                                                                              3 час – 10:20 – 10:40

                                                                                              4 час – 11:00 – 11:20

                                                                                              5 час – 11:40 – 12:00

                                                                                              6 час -  12:20- 12:40

                                      

 

Целодневна организация на учебния ден /ЦОУД/ - Разписание на часовете

                         13:00 - 13:40  - Организиран отдих и спорт

   13:40 - 14:30 - Самоподготовка

               14:50- 15:40 - Занимания по интереси

 

 

  1. Дистанционните часове и консултациите следват учебната ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК.

 

 

                                                                   

 

МЕРКИ

за работа в Трето основно училище „Гоце Делчев” през учебната 2021/2022 г.в условията на  COVID-19

Присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в дневна форма в училище „ Гоце Делчев”.

I Общи(задължителни)мерки и правила-те включват предимно здравни протоколи и организационни правила.Училищата решават до каква степен да приложат стратегията:

        1.Спазване на общите здравни мерки(според изискванията на МЗ).

       2.Носене на лични предпазни средства (маски и шлемове).

  1.  Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
  2. Засилена лична хигиена.

      5.Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ”Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес”.

      6.Създаване на вътрешно училищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.

      7.Максимално ограничаване на контактите между учениците от различни паралелки.

II Препоръчителни мерки-прилагат се доколкото и където е възможно.

            1.Начало на учебните занятия по стъпаловиден график.

            2.Обособяване на 3 входа при влизане в училище:

          3.Оборудване със специални бактерицидни лампи за пречистване на въздуха и създаване на график за ползването им(30 мин.времетраене от 6-6:30ч.-отговаря помощният персонал).

           4.График на учебните часове:

ГРАФИК

 

и II клас                                                III и IV клас                                              

1ч. – 8:30ч. –   9:05 ч.                     1ч. – 8:00 – 8: 40 ч.

2ч. – 9:15ч. –   9: 50 ч.                    2ч. – 8:50 – 9:30 ч.

3ч. – 10:10ч. – 10: 45ч.                   3ч. – 10:00 - 10:40ч.

4ч. – 10:55 –  11: 30 ч.                    4 ч.- 10:50 – 11:30ч.

5ч. - 11:40ч. – 12:15 ч.                    5ч. – 11:40 - 12:20ч.

                                                         6ч.- 12:30 – 13:10ч.

 

V – VII клас

1ч. -8:00 – 8:40 ч.

2ч.- 8:50 – 9:30 ч.

3ч.-10:00- 10:40 ч.

4ч. -10:50 – 11:30ч.

5ч.- 11:40- 12:20 ч.

6ч.- 12:30 – 13:10ч.

7ч. - 13:20 - 14:00ч.

5.График за дезинфекция-отговорник-медицинското лице.:

-2 пъти-преди началото и края на учебните занятия(в случай на заболял - до 5 пъти на ден)

-дезинфекция на стаите/коридорите,WC,под,кранове,всички повърхности в стаите.

6.Тоалетни-наличие на  постоянно топла течаща вода,сапун,дезинфектант и подсушител за ръце:

Организация за посещение в тоалетните:

-на I ет.смесено посещение

-лепенки с надпис за посещение на не повече деца,отколкото са бр.на тоалетните.

7.Коридори-ленти,разделящи посоките на движение(вход/изход)

8.Хранене в стола:

-осъществява се по вече установен график-стъпаловиден за отделните класове от целодневна организация.

-дезинфекция преди и след хранене(отговорник Медицинско лице).

9.Информационни табла(показващи  на видни места по коридорите и в класните стаи),информиращи учениците за правилна хигиена,физическа дистанция , носене на маски и т.н.

10.Провеждане на часове на открито(стадиона,музея,планината,паркове…)

III Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училище.

1.Обособяване на място за деца с видими симптоми – медицинският кабинет.

2.Създаване на организация в училище за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние(медицинско лице и дежурни учители).

III Възпитателни мерки:

1.Периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 мин. (в началото на учебната година и в час на класа).

2.Напомняне на децата да докосват по-малко предмети,както и да не споделят храни и напитки.

3.Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

4.Поставяне на видно място-коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали(плакати)за правилна хигиена на ръцете,спазване на физическа дистанция,носене на маски(в общите помещения).