Facebook

3 ОУ Гоце Делчев

Трето основно училище в град Петрич


 
  ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

 

 

 

 

 

 

 НОВО!!!

З А П О В Е Д

№ РД-10-107 / 04.02.2021 год.

 

  На основание чл.259 от Закона за предучилищното и училищно образование, чл. 31, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5, 15, 24, 34 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в сила от 02.08.2019 г., издадена от министъра на образованието и науката, Обн. ДВ. бр.61 от 28 Август 2019г., заповед на Министъра на здравеопазването № РД 01-677 /25.11.2020 г. във връзка с обявеното извънредно положение в страната; на основание Заповед № РД-12-196/26.01.2021г. на Министерството на здравеопазването за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-20/ 15.01.2021 г. и съгласно чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и препоръките на МОН за преминаване на дистанционно обучение за периода:

 

  • 02.2021 – 17.03.2021 година – V и VI клас
  • 02.2021 – 02.03.2021 година - VI и VII клас
  • 03.2021 – 17.03.2021 година – V и VII клас

Н А Р Е Ж Д А М

  1. I. Спазването на следния ГРАФИК на учебните часове при провеждане на дистанционно обучение в платформата “Teams” и ел. дневник „Школо“ и след регистрация на електронните профили на всички ученици и учители в домейна на МОН edu.mon.bg, както и платформата, която е интегрирана към тях, както следва:

                                        Прогимназиален етап: 5-7 клас

                                                           1 час – 8:00 –  8:30

                                                           2 час – 8:50 –  9:20

                                                           3 час – 9:50 – 10:20

                                                           4 час – 10:40 – 11:10

                                                           5 час – 11:30 – 12:00

                                                           6 час – 12:20 – 12:50

 

  1. Дистанционните часове и консултациите следват учебната ПРОГРАМА ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК.

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

МЕРКИ

за работа в Трето основно училище „Гоце Делчев” през учебната 2020/2021 г.в условията на  COVID-19

Присъствено стартиране и провеждане на образователния процес в дневна форма в училище „ Гоце Делчев”.

I Общи(задължителни)мерки и правила-те включват предимно здравни протоколи и организационни правила.Училищата решават до каква степен да приложат стратегията:

        1.Спазване на общите здравни мерки(според изискванията на МЗ).

       2.Носене на лични предпазни средства (маски и шлемове).

  1.  Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
  2. Засилена лична хигиена.

      5.Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ”Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес”.

      6.Създаване на вътрешно училищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията.

      7.Максимално ограничаване на контактите между учениците от различни паралелки.

II Препоръчителни мерки-прилагат се доколкото и където е възможно.

            1.Начало на учебните занятия по стъпаловиден график.

            2.Обособяване на 3 входа при влизане в училище:

А) първи централен вход- 5,6 ,7 ,4 б,4в клас

Б) втори (северен)вход- предучилищна група,1 и 2 клас.

В) трети (от страната на физ.салон)- 3 и 4а,6б ,7а  клас.

          3.Оборудване със специални бактерицидни лампи за пречистване на въздуха и създаване на график за ползването им(30 мин.времетраене от 6-6:30ч.-отговаря помощният персонал).

           4.График на учебните часове:

ГРАФИК

 

и II клас                                                III и IV клас                                              

1ч. – 8:30ч. –   9:05 ч.                 1ч. – 8:15 – 8: 55 ч.

2ч. – 9:15ч. –   9: 50 ч.                  2ч. – 9:05 – 9:45 ч.

3ч. – 10:10ч. – 10: 45ч.                    3ч. – 9: 55 - 10:35ч.

4ч. – 10:55 –  11: 30 ч.                    4 ч.- 10:45 – 11:25ч.

5ч. - 11:40ч. – 12:15 ч.                    5ч. – 11:35 - 12:15ч.

6ч. – 12:25ч.- 13:00 ч.                    6ч.- 12:25 – 13:05ч.

 

V – VII клас

1ч. -8:00 – 8:40 ч.

2ч.- 8:50 – 9:30 ч.

3ч.-9:50- 10:30 ч.

4ч. -10:40 – 11:20ч.

5ч.- 11:30- 12:10 ч.

6ч.- 12:20 – 13:00ч.

5.График за дезинфекция-отговорник-медицинското лице.:

-2 пъти-преди началото и края на учебните занятия(в случай на заболял - до 5 пъти на ден)

-дезинфекция на стаите/коридорите,WC,под,кранове,всички повърхности в стаите.

6.Тоалетни-наличие на  постоянно топла течаща вода,сапун,дезинфектант и подсушител за ръце:

Организация за посещение в тоалетните:

-на I ет.смесено посещение

-лепенки с надпис за посещение на не повече деца,отколкото са бр.на тоалетните.

7.Коридори-ленти,разделящи посоките на движение(вход/изход)

8.Хранене в стола:

-осъществява се по вече установен график-стъпаловиден за отделните класове от целодневна организация.

-дезинфекция преди и след хранене(отговорник Медицинско лице).

9.Информационни табла(показващи  на видни места по коридорите и в класните стаи),информиращи учениците за правилна хигиена,физическа дистанция , носене на маски и т.н.

10.Провеждане на часове на открито(стадиона,музея,планината,паркове…)

III Правила за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училище.

1.Обособяване на място за деца с видими симптоми – медицинският кабинет.

2.Създаване на организация в училище за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние(медицинско лице и дежурни учители).

III Възпитателни мерки:

1.Периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 мин. (в началото на учебната година и в час на класа).

2.Напомняне на децата да докосват по-малко предмети,както и да не споделят храни и напитки.

3.Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

4.Поставяне на видно място-коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали(плакати)за правилна хигиена на ръцете,спазване на физическа дистанция,носене на маски(в общите помещения).

Забележка:децата стоят в класните стаи по тяхна преценка без маски.