Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Документи

 Заповед за поправителна сесия на учениците в самостоятелна форма на обучение 2019-2020 учебна година --->  ТУК

 

Седмично разписание във връзка с извънредното положение в страната --->  ТУК

 

Протокол педагогически съвет --->  ТУК

 

Необходими документи за приемане и преместване на ученици от училище--->  ТУК

 

Необходими документи за валидиране на компетентности--->  ТУК

 

Необходими документи за признаване на документи от чужбина --->  ТУК

 

Необходими документи за издаване на дубликати--->  ТУК

 

 Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния процес --->  ТУК

 

Заповед януарска поправителна сесия --->  ТУК

 

Мерки за повишаване качеството на образованието --->  ТУК

 

Правилник на училището, може да видите ---> ТУК

 

Стратегия за развитие на училището ---> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите ---> ТУК

 

Училищен учебен план, може да видите ---> ТУК

 

Годишен план 2019/20, може да видите ---> ТУК

 

Дневен режим, може да видите ---> ТУК

 

План за квалификационна дейност, може да видите ---> ТУК

 

План за защита при бедствия, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за БУВОТ, може да видите ---> ТУК

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз, може да видите ---> ТУК

 

График за консултации, може да видите ---> ТУК

 

Заповед за определяне на общесвения съвет ---> ТУК

 

График на класните работи, може да видите ---> ТУК

 

Седмично разписание - втори срок, може да видите ---> ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище ---> ТУК

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи ---> ТУК

 

Спортен календар, може да видите ---> ТУК

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА -Образование Петрич - линк

 

 Извънреден инструктаж за безопасност на движението ---> ТУК