Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Документи

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  година ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ---> ТУК

НА Трето основно училище „Гоце Делчев“ гр. Петрич

 

Необходими документи за приемане и преместване на ученици от училище--->  ТУК

 

Необходими документи за валидиране на компетентности--->  ТУК

 

Необходими документи за признаване на документи от чужбина --->  ТУК

 

Необходими документи за издаване на дубликати--->  ТУК

 

Заповед за провеждане на тестове на децата 1-4 клас --->  ТУК

 

Насоки --->  ТУК

 

Организация на учебния ден 2021/ 2022г. --->  ТУК

 

Мерки за повишаване качеството на образованието --->  ТУК

 

Мерки за работа за учебната 2021/2022 в условията на COVID-19 ---> ТУК

 

Правилник за дейността на училището, може да видите ---> ТУК

 

Стратегия за развитие на училището ---> ТУК

 

Етичен кодекс, може да видите ---> ТУК

 

Училищен учебен план , може да видите

1 клас ---> ТУК

2 клас ---> ТУК

3 клас ---> ТУК

4 клас ---> ТУК

5 клас ---> ТУК

6 клас ---> ТУК

7 клас ---> ТУК

 

Годишен план 2021/22, може да видите ---> ТУК

 

План за квалификационна дейност, може да видите ---> ТУК

 

План за защита при бедствия, може да видите ---> ТУК

 

Правилник за вътрешния трудов ред - ---> ТУК

 

Правилник за БУВОТ, може да видите ---> ТУК

 

Механизъм за противодействие на училищния тормоз, може да видите ---> ТУК

 

График за консултации с ученици 2021/ 2022г. -2 срок, може да видите  ---> ТУК

 

 График на класните работи за втори срок 2021/2022г., може да видите --->ТУК

 

Седмично разписание - втори срок 2021-2022 учебна година, може да видите --->ТУК

 

Програма за превенция на ранното напускане на училище ---> ТУК

 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи ---> ТУК

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА -Образование Петрич - линк

 

 Извънреден инструктаж за безопасност на движението ---> ТУК

 

План за действие при подготвен или извършен терористичен акт ---> ТУК

 

Мерки за противодействие на тероризма ---> ТУК