Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Твоят час

ІІІ ОУ „Гоце Делчев” активно участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“)“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

В училището има сформирани 20 групи – 8 за преодоляване на обучителни трудности и 12 за занимания по интереси, в които са включени 309 ученици.

 

Веселата азбука- г-жа Ваня Георгиева

 

Детски баскетбол- г-н Георги Петров

 

Математика плюс- г-жа Женя Иванова

 

Да бъдем грамотни- г-жа Иванка Коцалова

 

Роден край- г-жа Иванка Коцалова

 

Пътешествие в миналото- г-жа Мария Налджиева

 

Клуб Баскетбол- момчета- г-н Николай Пиргов

 

Клуб по "Декупаж" - г-жа Соня Стоева

 

Клуб по туризъм - г-н Георги Петров

 

Клуб Родолюбие - г-жа Силвия Ангелова

 

Мажоретки - г-жа Снежана Иванова

 

Четенето и писането- лесно и модерно - г-жа Силвия Ангелова

 

Музикална палитра - г-жа Татяна Добрева

 

Сръчко - г-жа Венета Дремджиева

 

Език свещен - г-жа Роза Панделиева 

 

Баскетбол- момичета - г-н Николай Пиргов

 

Аз обичам България- г-жа Роза Панделиева 

 

Чета, пиша и се забавлявам - г-жа Соня Янчева

 

Да четем заедно- г-жа Мария Налджиева

 

Азбукарче - г-жа Невяна Узунова

 

______________________

 

Връзка към информационната система на проекта: ТУК

 

Връзка към електронната платформа на проекта: ТУК