Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Твоят час

ІІІ ОУ „Гоце Делчев” активно участва в Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности („Твоят час“)“ – Фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

В училището има сформирани 29 групи – 10 за преодоляване на обучителни трудности и 19 за занимания по интереси, в които са включени 383 ученици.

 

 

 

LITTLE STARS

 

SMART & CURIOUS

 

ДИВИ - еко-клуб

 

Емоционална интелектуалност

 

История на моя роден край

 

Клуб "Сценично изкуство-пеене"

 

Клуб Баскетбол

 

Клуб по "Декупаж"

 

Клуб по туризъм

 

Клуб Родолюбие

 

Мажоретки

 

Музика

 

По пътеките на Огражден и Беласица

 

Сръчко

 

Сръчни ръце

 

Футбол

 

Хандбал

 

Хей, ръчички

 

Хелиос - театрален клуб 

 

______________________

 

Връзка към информационната система на проекта: ТУК

 

Връзка към електронната платформа на проекта: ТУК

 

Твоят час - Изображение 1