Facebook
3 ОУ Гоце Делчев
Трето основно училище в град Петрич

Подкрепа за равен достъп и личностно развитие

В ІІІ ОУ „Гоце Делчев” е изграден ресурсен кабинет по Проект BG05M2OP001-3.003-0001 "Подкрепа за равен достъп и личностно развитие", финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, в който работят ресурсен учител, логопед и психолог.

_________________________

Връзка към електронната платформа на проекта: ТУК

Подкрепа за равен достъп и личностно развитие - Изображение 1